Monitoring broedvogels festival Fusion of Dance

Feb 24, 2019

Voor drie muziekfestivals nabij de Wijthmenerplas in Zwolle was op grond van de Flora- en faunawet bij het ministerie van EZ een handhavingsverzoek ingediend. Het ministerie concludeerde dat een toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk is en dat op basis van de deze toetsing beoordeeld moest worden of handhaving noodzakelijk was.

De festivalorganisatie Fusion of dance heeft daarom aan Tauw gevraagd om een flora- en faunaonderzoek uit te voeren. Tauw heeft uitgebreid veldonderzoek gedaan, waaronder het in beeld brengen van de nestlocaties van broedvogels. Om effecten op broedvogels te voorkomen zijn maatregelen geadviseerd zoals het afhekken van broedlocaties, het reguleren van verkeer en bezoekers en het tijdelijk afsluiten van een weg om verstoring van broedende roofvogels te voorkomen. Het bevoegd gezag oordeelde vervolgens dat het eerst geplande festival doorgang mocht vinden met als voorwaarde dat er een monitoring van broedvogels werd uitgevoerd voor het tweede festival.

Wij hebben op vijf momenten gemonitoord, ook tijdens het festival, waarbij het ging om meer dan 60 nesten. Het resultaat van de monitoring was dat er geen zichtbare verstoring is opgetreden van broedvogels door het festival. Muziekgeluid leek geen effect te hebben op broedvogels. Verstoring door beweging van mensen en verkeer is wel verstorend voor broedvogels, maar hier zijn hele goede maatregelen voor te treffen om dit te voorkomen.

Belangrijk is om op tijd onderzoek te laten doen, zodat de maatregelen al tijdens het plannen van het festival bekend zijn makkelijk toegepast kunnen worden. Hiermee kan het risico op belemmeringen voor festivals goed worden beheerst. Voor de drie festivals is met deze monitoring ook voor de volgende jaren al grotendeels bekend hoe verstorende effecten kunnen worden voorkomen.