DE UITDAGINGEN VAN AFVAL GRONDSTOFVERWERKING OP FESTIVALS

DE UITDAGINGEN VAN AFVAL GRONDSTOFVERWERKING OP FESTIVALS

In 2025 circulair. Dat is het doel van een groot aantal festivals dat ze gezamenlijk hebben
vastgelegd in de Green Deal Circular Festivals tijdens de ADE Green Conference in oktober 2019.
In deze internationale overeenkomst is duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen een
cruciaal onderdeel. Ook evenementen buiten de Green Deal krijgen steeds meer te maken met regelgeving die toewerkt naar circulariteit. Maar hoe staan de festivals ervoor?
Door Daan Stigter

 Het draagvlak onder bezoekers groeit en er ontstaan steeds meer oplossingen om circulariteit haalbaar te maken. Er blijken in verschillende lagen binnen de industrie ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid te zijn, van het materiaal voor je bierglas tot de regelgeving vanuit gemeenten. Veel festivals zijn bezig met het ontwikkelen van een eigen duurzaamheidsstrategie. In dit artikel onderzoek ik de cruciale onderdelen van circulaire afvalsystemen en kijk ik hoe die samengebracht kunnen worden. Ik bespreek de uitdagingen met experts en beschrijf mijn bevindingen als eindverantwoordelijke voor de grondstoffen op festival Into The Great Wide Open (ITG-WO) 2019.
Een festival is een plek waar in een korte periode een heleboel mensen bij elkaar komen wat zorgt voor een berg afval. Festivals vinden vaak plaats in natuurgebieden, zoals ITGWO tussen het bos en de duinen op Vlieland. Al deze mensen en de berg afval hebben een enorme impact op de omgeving. De natuurlijke processen op de locatie moeten zo snel mogelijk weer kunnen herstellen, zodat je ieder jaar opnieuw een festival kan organiseren. Een circulair principe op zichzelf. In een circulair systeem komen geen afvalstoffen voor. De basis is dat grondstoffen en materialen worden hergebruikt op een manier waarbij geen (of zo min mogelijk) waarde verloren gaat.


DUURZAAMHEID ALS BASISVOORWAARDE
Dit principe van ‘afval = grondstof’ was ook het uitgangspunt toen ik als afstudeer-project de grondstofstromen van ITGWO analyseerde en een verbeterd plan schreef voor de uitvoering. Voor ITGWO was duurzaamheid vanaf het eerste moment een basisvoorwaarde van de organisatie. Op het festival wordt al jaren gebruikgemaakt van een herbruikbaar hardcup bekersysteem en eten wordt verkocht op afwasbare borden of in composteerbare bakjes. Om deze oplossingen te ontwikkelen werkte het festival samen met Lab Vlieland, een organisatie die voor veel meer festivals de duurzame systemen test en onderzoekt. Door de urgentie van circulariteit te erkennen komt er ruimte om te zoeken naar oplossingen en is de drempel om deze aan te dragen laag. In mijn afstudeerproject ging ik op zoek naar een oplossing voor het goed ‘schoon’ scheiden van de afvalstromen, zodat deze als grondstoffen verder gebruikt konden worden. Yoeri Brassé, Concept Developer bij cateringbedrijf The Food Line-up, herkent zich in de kracht van het vastleggen van duurzame waarden in de basis van een bedrijf: “Wij werken met door ons opgestelde foodstandards. Duurzaamheid is hierin een belangrijk uitgangspunt en is onderverdeeld in voorwaarden die we stellen aan onze dienstverlening en die van onze partners.” Duurzame systemen lopen door alle lagen van een organisatie heen. Daarom is integratie vanuit de basis nodig. Duurzaamheid is dan geen keuze meer en dit brengt het gesprek niet naar óf, maar naar hóe er duurzaam gewerkt gaat worden.

IEDEREEN IS ONDERDEEL
De partijen waarmee je samenwerkt moeten natuurlijk meegaan in de circulaire ambities van het festival. Het systeem is immers sterk van hen afhankelijk. Grondstoffen Expert Leonie Boon: “We communiceren vooraf met alle partijen waar we voor een festival mee samenwerken, zo ook met cateraars. We inventariseren welke grondstoffen ze verwachten te verbruiken en leggen uit hoe deze gescheiden worden verwerkt.” Op ITGWO was te merken dat deze communicatie vooraf belangrijk was. Cateraars merkten hierdoor dat het scheiden van grondstoffen serieus genomen werd en bleken daardoor zeer bereid om actief deel te nemen. Als het scheidingssysteem van het festival niet goed gevolgd werd, werd er meteen een gesprek gevoerd met de cateraar om te kijken waar de weerstand lag. Er kwam dan vaak naar voren dat het afval ‘uiteindelijk toch op een hoop ging’. Zodra uitgelegd werd hoe de vervolgstappen van het verwerkingssysteem in elkaar zaten, bleek er meer bereidheid te zijn om mee te werken.

KRACHT VOOR VERANDERING
Ook de andere partijen binnen de keten moeten betrokken worden. Zo moet een gescheiden afvalstroom goed aansluiten bij de standaarden van een afvalverwerker, dat is momenteel nog niet altijd het geval. Voor afvalverwerkers zijn de grondstofstromen van de huidige festivals lang niet altijd interessant om echt duurzaam te verwerken, maar dat kan veranderen zodra meer festivals gescheiden stromen gaan aanbieden. Marije van Kapel, producent voor Best Kept Secret: “We missen soms transparantie bij de afvalverwerkers waar we mee samenwerken, terwijl dit echt nodig is om te snap-pen wat elkaars wensen zijn.” Het lijkt erop dat de kracht voor verandering begint bij de festivalorganisaties, omdat zij de meeste partijen bij elkaar brengen en daar ook keuzes in kunnen maken. Marcel Crul, Associate professor bij NHL Stenden University of Applied Sciences: “De plasticindustrie heeft vrij algemeen geformuleerde voornemens. De grote afnemers daar-van, bijvoorbeeld frisdrankproducenten, hebben concretere doelstellingen, maar wel voor de lange termijn en nog altijd met single use plastics. Als festival kun je veel verder gaan door zelf te kiezen voor leveranciers die alternatieven aanbieden, die zijn er namelijk genoeg.”

ZICHTBAARHEID
Kiezen voor de juiste partners geeft je ook
de mogelijkheid om grote stappen te maken. “Achteraf evalueren we met iedere partner en kijken we hoe het is gegaan en waar het vol-gende jaar de meeste winst geboekt kan worden. Transparantie en samenwerking zijn voor mij de belangrijkste pijlers”, zegt Leonie Boon. Ook festivalbezoekers hebben grote invloed op een werkend circulair systeem. Door zichtbaarheid richting de bezoekers creëer je het bewustzijn dat ze onderdeel zijn van dit systeem. Op ITGWO worden rondleidingen gegeven over de circulaire oplossingen van het festival en op het festival DGTL staat in het midden van het publieksgebied een Recycle HUB waar bezoekers kunnen zien hoe alle grondstoffen samenkomen en worden verwerkt. “Bezoekers verwachten tegenwoordig dat onze catering duurzaam is, dat wil je ook kenbaar maken”, zegt Yoeri Brassé, Concept Developer bij cateringbedrijf The Food Line-up.

MINDER PLASTIC, MAAR HOE?
Voor bezoekers is het belangrijk dat het meedoen aan een circulair systeem niet te ingewikkeld is. Er moeten zo min mogelijk keuzes voor scheiding zijn, om fouten te vermijden. Bij ITGWO is er samen met Lab Vlieland voor gekozen om in het publieksgebied alle bordjes, koffiebekers en bestek van composteerbare materialen te maken. Er is slechts één afvalbak en daarom is het voor de beschonken bezoeker een makkelijke handeling om juist te scheiden. Er ontstaat een monostroom met dus maar één keuze: composteerbaar. De keuze voor composteerbaar servies op ITGWO is niet de enige oplossing voor een goede verwerking, soms is de plastic variant zelfs beter. Marcel Crul: “Papieren of kartonnen bekers zijn vaak slechter voor het milieu dan het gebruik van plastic alternatieven, mits deze goed gerecycled worden.” Mojo, organisator van onder andere Lowlands en Down The Rabbit Hole ontwikkelde om deze reden een eigen scheidingsmachine
die de drinkbekers uit het afval filtert, waardoor ze gerecycled kunnen worden. Festivalorganisatoren wegen de voor- en nadelen af en kiezen heel wisselend voor wegwerp plastic, fossielvrij geproduceerd plastic of zelfs helemaal geen plastic. Het belangrijkste hierbij is dat grondstoffen, dus ook plastics, op de meest hoogwaardige manier hergebruikt kunnen worden. In oktober 2018 werd hierover de Plastic Promise ondertekend door grote partijen in de industrie. Hier werd de ambitie uitgesproken om in 2021 minimaal 50% van het wegwerpplastic uit te bannen en te vervangen door herbruikbare of hoogwaardige recyclebare alternatieven. Christa Licher, programmamanager bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat: “In het kader van de Plastic Promise werken we samen met gemeenten, festivalorganisatoren, leveranciers en andere betrokken partijen aan een circulair bekersysteem. Opgedane kennis wordt onder andere in samenwerking met de gemeente Leiden gedeeld met de evenementensector en lokale overheden.”

REGELGEVING
Het lijkt erop dat er behoefte is aan uniforme systemen die op grotere schaal bij meerdere festivals toegepast worden. Yoeri Brassé: “Er mist een standaard voor grondstofrecycling. De nu bestaande systemen worden op kleine schaal toe-gepast waardoor ze nog niet kostenefficiënt zijn.” Er is een afvalstandaard met gescheiden stromen die voor huishou-delijk afval en bedrijfsafval gebruikt wordt, maar de afvalverwerkers zijn niet ingesteld op tijdelijke infrastructuren als een festival en de markt is momenteel te klein voor afvalverwerkers om hierin te investeren. Om de ontwikkeling te stimu-leren zijn gemeenten bezig met het stellen van duurzaamheidseisen bij het vergeven van een vergunning voor een evenement. Leonie Boon: “Dat heeft er in Amsterdam voor gezorgd dat er nieuwe samenwer-kingen zijn ontstaan die de transitie en mogelijkheden hebben versneld.” Toch is er een lastige balans tussen goede regels en onhaalbare eisen voor de duurzame stappen die festivals moeten zetten. Marije van Kapel: “Wij hebben niet altijd goede ervaringen gehad met het verplich-ten van maatregelen. Bij het stellen van eisen is het echt belangrijk dat gemeenten samenwerken met experts en organisa-toren om te kijken wat er haalbaar is.” Het ministerie onderschrijft het belang van publiek-private samenwerking.
“Naast de Plastic Promise zijn festivalorganisatoren bestrokken bij het Plastic Parct NL. Meer dan honderd bedrijven hebben zich gecom-mitteerd om slimmer en zuiniger om te gaan met plastics. Gezamenlijk wordt gezocht naar circulaire innovaties om de gestelde doelen te bereiken”, geeft Christa Licher aan.

SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN
In de Green Deal Circular Festivals hebben organisatoren uitgesproken in 2025 circulair te willen zijn. De oplossingen hiervoor zijn door de festivals ontwikkeld en toegepast, maar om echt circulair te worden moet schaalvergroting plaatsvinden. Nu passen festivals nog veel hun eigen systemen toe en om de volgende stap te kunnen zetten is samen-werking nodig. Marije van Kapel: “Kennis delen is voor ons key. We willen samenwerken en uitproberen om te zoeken naar oplossingen die op grote schaal betaalbaar zijn. Er valt nog veel te winnen en daarom sloten wij ook aan bij de Plastic Promise en de Green Deal. Het is goed om te verenigen, er zijn nu specialisten die zich erin verdiepen en inzichtelijk maken hoe we de meest zinvolle stappen kunnen zetten.”
Into the Great Wide Open werkt veel samen met organisaties zoals Lab Vlieland en Innofest. Beide organisaties zoeken de verbinding op met het bedrijfsleven en gebruiken een festival als mini-samenleving om duurzame innovatie te testen. Het ministerie moedigt dit ook aan, zegt Christa Licher: “De festivalsector is innovatief en kan snel schakelen. Pilots die hier succesvol zijn, kunnen door steden worden overgenomen en daarmee voor een verdere transitie zorgen.” Door de Plastic Promise en de Green Deal komen meer samenwerkingen tot stand en dit onderwerp overstijgt het concept van concurrentie. Leonie Boon: “Dat zie je terug in hoe Awakenings en Loveland vorig jaar gingen wer-ken met een gezamenlijke container voor plastic bekers. Zulke samenwerkingen zou je meer willen zien.” Grote partijen zijn inmiddels aan boord. Bij kleinere partijen is duurzaamheid vaak een minder groot thema. Het is belangrijk dat zij meegenomen worden in de ontwikkelingen en betrokken worden bij samenwerkingen. Hiervoor wordt jaarlijks de ADE Green conferentie gehouden en door het jaar heen organiseert Green Events webinars en workshops die vrij beschikbaar zijn voor iedereen. Kortom, met samenwerking en transparantie is het mogelijk festivals circulair te maken. De festivalindustrie is als geen ander in staat om te anticiperen en daarmee aan de voorhoede van duurzame ontwikkelingen te staan.
Meer informatie op:

Lab Vlieland: www.labvlieland.nl
Green Events: www.greenevents.nl
Plastic Promise: www.plasticpromise.nl
Green Deal: www.greendeals.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready… Set… Go! Hoe werkt dat nou bij AirQon?

Ready… Set… Go! Hoe werkt dat nou bij AirQon?

How is a typical event with AIRQON in Breda?

January 2020. Right next to the Rat Verlegh Stadium, home of the NAC Breda, which takes its name from a historic local soccer player, the Ploegendienst Winterfestival 2020 takes place. Breda has been hosting this festival since a couple of years and this is one of the most crowded venues where AIRQON has participated so far.

Despite the fact that the Netherlands is a modern, innovative nation, most of the population knows very little about electric mobility. It does not matter that it is a country where world leaders in electric cars like Tesla have had, and continue to have, great success. 100,000 out of its 8 million cars are electric, which is around a 1.25%. But in the neighboring Belgium, the data doesn’t differ much either, with a penetration of around a 1.5%.

What is the problem? As the general trend almost anywhere, one of the main recurring obstacles is the lack of a sufficiently extensive network of public charging points. Therefore, the need of a basic infrastructure publicly supported is perceived, so that it will provide reliance to end users… or again we will stay immersed in the vicious circle. Okay, but, is this the only option to boost electric car driving? Of course not!

Although now, in the Netherlands, private companies have been the first movers to switch to electric mobility, encouraged by strong tax incentives for example, the group of the so-called festival goers is potentially promising and attractive. They are mainly +25 years old, university students, graduates… who will be able to afford an electric car in a few years. Consequently, it is a very interesting potential market segment.

Anyway, AIRQON demonstrates the power and versatility of the electric vehicle by means of individual owners, company fleets, car sharing, pooling or leasing or any other formula…, paving the path for new electric car users that will emerge in the upcoming years. Are we talking about a long‑term engagement? Not at all! We hope to see this evolving in the very short term.


Power as a Service

To organize an event, first of all, we start doing a power inventory. Then, we design our plan, having that AIRQON is a power solution available for us like any other. Later we monitor the event and report the results and performance to the client. This let us see how everything has gone, and even help us to draw a future plan for the next event

Paul Schurink, ZAP Concepts

Getting prepared for the event

We are sure that the electric car is not only for driving, it can also be used for a lot of things. This is the added value for us being part of this project, because we see emerging a lot of potential applications

Tijn Kapteijns, Kairos Events

The ‘D-Day’

 

A very important factor is the engagement of festival goers. With AIRQON, events can build loyalty among their followers, encouraging them to be in contact and share information. So, at the end, this brings added value for event organizers. There is also a lot of possibilities to work on policy awareness by the way.

Wopke Geurts, Faraday Keys

DGTL organiseert ’s werelds grootste online festival

DGTL organiseert ’s werelds grootste online festival

Gepubliceerd: 8 april 2020

 

DGTL zou op 11 en 12 April 2020 geschiedenis gaan schrijven met een circulair georganiseerd festival. Het coronavirus gooide echter roet in het eten, waardoor het evenement op de NDSM-werf niet kan doorgaan.

Het zit echter niet in het DNA van DGTL om bij de pakken neer te gaan zitten. Om ervoor te zorgen dat DGTL-bezoekers én de mensen die achter het net visten met kaartjes het paasweekend toch in festivalstemming door kunnen komen, organiseert DGTL ‘s werelds grootste online festival.

 

Het zijn barre tijden voor liefhebbers van festivals, voor artiesten, dj’s en organisaties. Net nu DGTL het festivalseizoen af zou trappen, ligt alles op zijn gat. Onder het motto ‘we’re in this together’ en vanuit pure liefde voor muziek heeft DGTL echter in recordtijd een online alternatief georganiseerd. Verspreid over meerdere digitale stages organiseert DGTL op 11 en 12 April twee dagen lang ‘s werelds grootste online festival: DIGITAL DGTL.

 

Hierdoor kan iedereen de huiskamer omtoveren tot eigen festival area en tegelijkertijd de zo belangrijke ‘social distance’ behouden. De organisatie wil hierbij benadrukken dat bezoekers van DIGITAL DGTL deze thuis in quarantaine beleven en het dansen met vrienden bewaren voor DGTL 2021.

 

Met het digitale festival maakt DGTL van de nood een deugd en wordt alsnog geschiedenis geschreven, zij het op en andere manier. Twee dagen lang worden speciaal opgenomen videosets gestreamd van onder meer:

 

Adriatique | Ana Lilia | Deniro | Jasper Wolff | Jeans | JP Enfant | KiNK | Kléo | Luuk van Dijk | Mary Lake | Meetsysteem | Mella Dee | Mind Against | Nicky Elisabeth | Nicolas Lutz | Ø [Phase] | Pascal Benjamin | Patrice Bäumel | Perdu | Prunk | Tom Trago | Worakls | Zenker Brothers

 

Zoals het een echt festival betaamt, wordt op meerdere stages tegelijk gedraaid. In samenwerking met streaming partner NOMOBO biedt DGTL de bezoekers de mogelijkheid om via digital.dgtl.nl tussen de diverse streams te switchen. DGTL benadert dit digitale festival zoveel mogelijk als een echt festival door gedurende de festivaldagen unieke live content te creëren, dagelijkse recaps te maken en de fans net als op het daadwerkelijke festival speciale diensten aan te bieden. Zo kunnen bezoekers dankzij Kornuit en Absolut i.s.m. lokale horeca hun festivalbestelling thuis laten bezorgen vanuit de digitale bar en foodcourt. Ook worden bezoekers van tevoren te geïnformeerd en warm gemaakt met pre-event berichten en worden Revolution talks en Q&A’s over duurzaamheid aangeboden gedurende het hele weekend.

 

De coronacrisis raakt de hele Nederlandse dancescene. Van festivalorganisaties tot artiesten en van creatieven en sitecrew tot freelancers. DGTL wil in 2021 op volle kracht terugkomen, maar dat kan alleen als de scene nog steeds gezond is en we deze pandemie wereldwijd onder controle hebben. Zodoende roept DGTL alle fans en kijkers op om tijdens de online editie een donatie te doen aan het Erasmus MC voor de ontwikkeling van een vaccin en medicijnen om het coronavirus te bestrijden. #KeepDistanceStayDGTL

 

DIGITAL DGTL

 

11 en 12 April 2020

 

live via http://digital.dgtl.nl

 

#KeepDistanceStayDGTL
11-04-2020 – DGTL Livestream
12-04-2020 – DGTL Livestream

Zwarte Cross: echt scheiden was nog nooit zo makkelijk

Zwarte Cross: echt scheiden was nog nooit zo makkelijk

Bron: greenevents.nl

Samen met andere pioniers uit de eventindustrie bekijkt Zwarte Cross naar hun plastic recyclingproces. Maar dat is niet het enige wat de organisatie doet om te verduurzamen. Marcus ten Zijthoff van Zwarte Cross en Mañana Mañana vertelt ons er alles over.

Marcus, kun je ons uitleggen hoe het huidige recyclingproces van Zwarte Cross eruit ziet?

Schermafbeelding 2019-12-03 om 10.19.49.png

Voorheen kenden we op het publieksgebied slechts één afvalstroom: restafval. Dat betekent dat al onze PET-flessen en drinkbekers in de verbrandingsoven eindigden. We houden de ontwikkelingen rondom single use plastics in de gaten en zien dat de regelgeving hiervoor in de maak is.

Als organisatie willen we vooruitlopen op deze ontwikkeling, door te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, welke van die mogelijkheden goed passen bij de schaal van ons festival en inventariseren welke problemen we tijdens zo’n proces tegenkomen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een grootschalige pilot, waarin we voor Mañana Mañana 57% van onze bekers en flessen van het festivalterrein hebben gerecycled. Voor Zwarte Cross was dat 18%.

We hebben ervoor gezorgd dat er nog maar één soort plastic gebruikt werd: rPET (gerecycled PET). Zo hebben we een monostroom gecreëerd die bestaat uit rPET-bekers en PET-flessen. Door geen logo’s op de bekers te drukken voldeden we aan de vereisten om de bekers en flessen te kunnen hergebruiken voor voedselveilige toepassingen. Dit betekent dat de beker van 2019 in theorie weer de beker van 2020 kan worden. Door de inzet van een on-site nascheidingsmachine, een soort lopende band, en een enthousiast team van vrijwilligers hebben we een groot gedeelte van het afval na weten te scheiden. Dat maakte het mogelijk om het plastic ook daadwerkelijk te recyclen.

Met deze aanpak streven we naar circulair gebruik van grondstoffen en willen we laten zien dat een recyclebare beker een goed alternatief kan zijn voor de herbruikbare beker op evenementen van onze schaal. Naast veranderende regelgeving zijn er nog andere beweegreden om te verduurzamen. De wereld is veranderd (misschien ook omdat de gemiddelde leeftijd van het publiek dat naar de Feestfabriek komt, is gestegen 😊) waardoor ook wij bewuster bezig zijn met de impact van onze festivals op de planeet. We zijn echter een festivalorganisatie; de kern van ons bestaan is het organiseren van feest inclusief kampvuren, vuurwerkshows, crossen, stunts en ga zo maar door. Het is geen volledig duurzame aangelegenheid, maar dat wil niet zeggen dat we helemaal niets kunnen en moeten doen.

We beperken ons dan ook niet alleen tot het recyclen van bekers en flessen. Afgelopen jaar hebben we een fikse berg karton bespaard door afscheid te nemen van de gratis draagtray. In samenwerking met Plastic Fantastic hebben we plastic afval op de camping een nieuw leven gegeven. Het douchewater werd ingezet als spoelwater voor de wc’s, we hebben zonne-energie en waterstofaggregaten ingezet ter vervanging van dieselaggregaten, maar we hebben ook sociale thema’s opgezet, zoals de plaatsing van ons mindervaliden hotel MIVA Las Vegas, speciaal ingericht voor mensen met een extreme lichamelijke beperking.

Al deze thema’s vallen onder de overkoepelende campagne Alles Komt Goed, waarin we praten over wat wij onze ‘logische voetafdruk’ noemen.

 

Welk advies zou je andere organisatoren willen geven?
Het is een intensief project waar je wel een beetje lol in moet hebben. Het is wel belangrijk dat de gehele organisatie het belang van verduurzamen inziet en ondersteunt, want het kost niet alleen tijd en energie, het kost momenteel meer geld dan dat het opbrengt. Anderzijds; hoe beter je plan werkt, hoe meer je eruit kan halen.

Wij hebben op beide evenementen een kostenreductie op onze stortkosten weten te realiseren tussen de 25% en 30%, simpelweg door meer te scheiden, te werken met specifieke verwerkers per stroom waardoor je ‘afval’ juist geld oplevert én door te stoppen met zaken als draagtrays. Alleen die keus zorgde al voor zo’n 15 tot 20 ton minder afval.

 

Hoe reageren de bezoekers op jullie aanpak?
Dat wisselt per evenement. Op het festivalterrein van Mañana Mañana zag je de bezoekers het afval in de juiste afvalbak gooien. Deze doelgroep is sowieso behoorlijk ‘netjes’. De online berichtgeving rondom ons duurzaamheidsinitiatief sloeg soms beter aan dan posts rondom het inhoudelijke evenement.

Op de Zwarte Cross is dit collectieve enthousiasme niet zó sterk aanwezig, maar ook zeker niet afwezig. Het overgrote deel van de bezoekers is positief over ons initiatief, maar er is ook een groep die er nog weinig aandacht voor heeft. Zoals we al verwachtten, hebben we op Mañana Mañana betere resultaten geboekt. Maar we zijn zeer positief verrast over de manier waarop de afvalinzameling op de Zwarte Cross is verlopen en dan met name hoe de bezoeker hierin heeft bijgedragen. We hebben we afgelopen jaar erg veel geleerd en verbeterpunten gezien waarmee we op relatief eenvoudige manieren in de toekomst nog betere resultaten kunnen boeken.

Welke uitdagingen kwamen jullie tegen?
Dat waren er nogal wat! Het begon met een uitvoerige inventarisatie van mogelijkheden en problemen die om de hoek komen kijken als je bekers en flessen wilt kunnen recyclen.

Vervolgens moesten we al onze partners overtuigen om over te stappen op de rPET beker, die in sommige gevallen duurder was dan de beker die normaliter gebruikt werd, én dan moest het logo er ook nog vanaf. Dit was een behoorlijk intensief en uniek proces waarvoor we in meerdere bijeenkomsten met álle betrokken partners om de tafel zaten.

Daarnaast speelde het traject om de juiste PET-verwerker te vinden, waarbij ook de vereisten van de afvalstroom duidelijk werden. Zo mocht de PET-stroom niet vervuild raken met andere afvalstromen, wat resulteerde in het plan om een nascheidingsinstallatie te ontwerpen. Dit was een opstelling van zo’n 5 lopende banden, waar handmatig het overige afval uit werd gepakt. Dit kwam vervolgens in perscontainers terecht, waarmee we het aantal transporten hebben kunnen reduceren.

Tot slot vormde de bezoeker een cruciale factor in het proces. Als bekers op het gras belanden, of in de verkeerde afvalbak, dan worden ze niet gerecycled. Daarom hebben we ons hele afvalplan herzien, het aantal kliko’s, de plaatsing ervan, signing en de praktische gevolgen hiervan; meer ledigingen, meer personeel, ga zo maar door. We hebben het afgelopen jaar veel geleerd en we zijn er nog lang niet. Het basisplan is succesvol uitgevoerd en we zien dus voldoende potentie om de resultaten richting de toekomst te verbeteren!

7 tips om je vegetarische en veganistische gerechten aantrekkelijk te maken voor iedereen

7 tips om je vegetarische en veganistische gerechten aantrekkelijk te maken voor iedereen

Bron: greenevents.nl

Wat eten mensen op jouw evenement? Gaan deze bezoekers voor een portie vegan bitterbalen, of kiezen ze toch liever voor de smeuïge oer-Hollandse bieterbal? De Better Buying Lab deed twee jaar lang onderzoek naar de invloed van de benaming van vegetarische en veganistische gerechten en het verschil in de verkoop daarvan. De resultaten tonen aan dat de woordkeuze in de omschrijving van het gerecht de verkoop van het aantal vega(n) gerechten kan verhogen! 

Biedt jij vlees, vis, vegetarische en veganistische gerechten aan, en wil je je gasten  verleiden tot de vegetarische en veganistische opties?  Lees dan deze 7 tips, en leer hoe  je een vegetarisch of plantaardig gerecht een aantrekkelijke naam geeft, dat een breder publiek aanspreekt.

1. Herkomst

Verbind het gerecht met de plaats van herkomst. Dit wekt een positieve verbeelding en verwachting op. Uit een ander online onderzoek van de Better Buying Lab bleek dat de verandering van een ‘Chickpea & Potato Curry’ naar ‘Indian Summer’ resulteerde in 15% meer bestellingen. Panera Chain probeerde hetzelfde met de bekende ‘Low Fat Vegetarian Black Bean Soup’ te veranderen in ‘Cuban Black Bean Soup’. Het aantal verkopen van de soep steeg na èèn maand met 13%! Voor plantaardig eten kan de herkomst ook de natuurlijke omgeving omvatten waarin het wordt gekweekt.

2. Smaak

Laat bezoekers watertanden door de smaak van een gerecht te omschrijven. De zintuigen worden geprikkeld, wanneer je gebruik maakt van een ‘smaakvolle’ taal. Omschrijf bijvoorbeeld de smaak van de ingrediënten, smaakversterkende kookmethoden of een interessante smaakcombinatie. Velen vleesgerechten worden ook vaak aangeduid met smaak, zoals ‘Moroccan Spiced Lamb’, of ‘Slow-Roasted Beef Brisket’.

3. Look & Feel

Leg de nadruk op het uiterlijk en gevoel van je gerecht. ‘Een overtuigende naam voor een gerecht legt de nadruk op de culinaire kwaliteiten die het gerecht heerlijk en onderscheidend maken’, verteld Scott Giambastiani, chef en food servicemanager bij Google. Plantaardige gerechten zijn vaak een spectrum van kleuren en kleur is aangetoond als grootste uitgangspunt om te bepalen wat de smaak is van voedsel. Het is een krachtige manier om plantaardige voeding te onderscheiden van alternatieven op basis van vlees. Bij een ‘regenboogsalade’ verwachting je als bezoeker bijvoorbeeld een fris, smaakvol en visueel levendig gerecht. Termen die het gevoel van een gerecht goed beschrijven zijn bijvoorbeeld ‘romig’, ‘verwarmend’ ‘hartig’, ’crunchy’, ‘zacht’, of ‘sticky’.

4. Meat-less

Benadruk niet wat er ontbreekt in een gerecht door de term ‘vlees vrij’ te gebruiken. Dit wekt bij jouw bezoekers de wens op om te voorkomen iets te verliezen. Wanneer jouw doel is om vleeseters aan te spreken, communiceer je logischerwijs niet dat jouw gerecht ‘vrij’ is van vlees. Daarnaast beperk je ook de hersenen om zich een positieve beleving voor te stellen van hoe het gerecht zou kunnen smaken.

5. Vegan / veganistisch

Vermijd een wij-zij mentaliteit door het woord ‘vegan’ weg te laten. Vegan kan ook wel als ‘anders dan ik’ geïnterpreteerd worden in het geval je zelf vlees eet. In plaats daarvan wordt aangeraden een symbool te gebruiken, zoals een blaadje, om aan te tonen dat een maaltijd geschikt is voor veganisten en/of vegetariërs.

6. Vega / Vegetarisch

Hetzelfde geldt voor het gebruiken van het woord ‘vegetarisch’, waarbij de meningen zeer uiteenlopen. Vegetarische gerechten worden snel gezien als saai, en niet smaakvol genoeg. Smaak is tevens de belangrijkste drijfveer voor de consument om te beslissen wat hij/zij zal eten. Naast het communiceren van ‘vegan’, werken ‘vleesvrije’ termen ook tegendraads. Het benadrukken van wat er ontbreekt wekt de wens op om te voorkomen iets te verliezen. Wanneer jouw doel is om vleeseters aan te spreken, communiceer je logischerwijs niet dat jouw gerecht ‘vrij’ is van vlees. Daarnaast beperk je ook de hersenen om zich een positieve beleving voor te stellen van hoe het gerecht zou kunnen smaken.

7. Gezondheidsvoordelen

Kenmerk jouw gerecht niet aan de hand van gezondheidsvoordelen. ‘Gezond verkoopt niet’, aldus Eriva Holland-Toll, chef-kok van Stanford University’s Flavor Lab. ‘Mensen willen geen gerechten eten die als goed voor hen op de markt worden gebracht. Als je een heerlijke geroosterde courgette met munt en fetakaas verkoopt, praat dan niet over wat de gezondheidsvoordelen van courgette zijn.’ Gebruik dan liever ‘Romige Italiaanse courgette met munt en fetakaas’ en boost je verkoop!

 

* Dit bericht is geschreven aan de hand van de resultaten uit het artikel ‘It’s All in a Name: How to Boost the Sales of Plant-Based Menu Items’ door World Resources Institute.

* Foto: Vegan Food Festival Amsterdam

Solarfields realiseert op Lowlands grootste solar carport ter wereld

Solarfields realiseert op Lowlands grootste solar carport ter wereld

Bron: events.nl

Solarfields, producent van duurzame energie- en MOJO -organisator van grootschalige evenementen, starten in november van dit jaar met de realisatie van ‘s werelds grootste solar carport. Het zonnepark wordt gebouwd op het parkeerterrein van Lowlands en beslaat een oppervlakte van 35 hectare. De solar carport wordt in mei 2021 operationeel en bestaat uit 90.000 zonnepanelen waarmee jaarlijks zo’n 35.000.000 kWh elektriciteit wordt geproduceerd.

Deel uitmaken van de oplossing

Eric van Eerdenburg, directeur van Lowlands licht toe: ‘Als er niet snel concrete maatregelen worden getroffen, gaan onze jonge bezoekers de gevolgen van klimaatverandering en milieuverontreiniging in hun dagelijks leven meemaken. Als festivalorganisatie willen we deel uitmaken van de oplossing hiervan en bijdragen aan een optimistisch toekomstbeeld. We hopen een inspiratiebron voor onze bezoekers te zijn om -hoe klein dan ook- hun steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de wereld. Ongeveer 12 jaar geleden zijn we gaan onderzoeken hoe onze bedrijfsvoering te verduurzamen is. Dat we dit nu samen met Solarfields op grote schaal kunnen concretiseren, is een lang gekoesterde droom die uitkomt.’ 

Grootste solar carport

Jelmer Pijlman, directeur Solarfields, vertelt enthousiast: ‘In de afgelopen 2,5 jaar hebben samen met MOJO hard gewerkt aan alle uitdagingen die bij zo’n groot project komen kijken. We hebben daarbij altijd veel steun gehad van overheden en vinden het geweldig dat we dit nu kunnen aankondigen. De locatie is perfect om Nederland verder te verduurzamen en dit project is een prachtig voorbeeld van meervoudig grondgebruik: parkeren en duurzame energieopwekking op dezelfde oppervlakte!’ Ton van Amerongen, wethouder van de Gemeente Dronten is er trots op de grootste solar carport ter wereld in zijn gemeente te mogen huisvesten. ‘Lowlands is een evenement dat al een enorme maatschappelijke betrokkenheid toont. Dat we met de festivalorganisatie en Solarfields mogen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die we beogen is fantastisch.’

Duurzaam festival

Lowlandsfestival vindt jaarlijks plaats op een vaste locatie in Biddinghuizen. De organisatie is al jaren bezig om het festival te verduurzamen. Het energieverbruik blijft hierbij een uitdaging. Per Lowlandseditie wordt circa 300.000 kWh elektriciteit verbruikt. Bijna alle elektriciteit wordt op dit moment opgewekt door generatoren. Met de aanleg van de solar carport, maakt het festival een enorme verduurzamingsslag.

Grootste duurzame parkeerterrein

De oppervlakte van het duurzame parkeerterrein beslaat in totaal 35 hectare en biedt daarmee ruimte voor 15.000 auto’s. Met behulp van 90.000 zonnepanelen levert het systeem een vermogen van 35 MWp, wat betekent dat straks zo’n 10.000 huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van zo’n 100 festivalweekenden per jaar. De solar carport blijft permanent op deze locatie staan.

Dubbel ruimtegebruik

Met behulp van een overkapping met zonnepanelen staan de auto’s straks overdekt én wekt het parkeerterrein tegelijkertijd duurzame energie op. Een belangrijk aspect waar bij het ontwerp van de carport rekening mee is gehouden, is dat er geen capaciteit voor auto’s verloren gaat. Dit betekent dat er sprake is van een optimaal dubbel ruimtegebruik op deze locatie.